#echo banner="" สารบัญ ประวัติพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ

ประตูสู่ธรรม

หมวด : ประวัติอาจารย์
หลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ


สารบัญ

คำนำ

1.   ประวัติ ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ

2.   เกิดสุบินนิมิต

3.   เกิดสมาธินิมิต

พระอาจารย์เสาร์เข้าสมาธิแล้วตัวลอย

พระอาจารย์เสาร์เดิมปรารถนาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า

จิตท่านเป็นจิตที่โลดโผนมาก

ออกธุดงค์ปฏิบัติเบื้องต้น

เมื่อจิตมีกำลังบ้างแล้ว ก็เที่ยวไปทางภาคกลาง

พักอยู่ถ้ำสาลิกา ๓ ปี

4.   เวลาท่านพักอยู่ในถ้ำนี้ มีรู้อะไรแปลก ๆ หลายอย่าง

ฟังฝูงลิงส่งภาษากัน

ส่งจิตไปตามดูความคิดของหลวงตาที่เชิงเขา

5.   พระสาวกอรหันต์มาแสดงธรรมให้ฟัง

บรรลุพระอนาคามีผลที่ถ้ำสาริกา

ส่งกระแสจิตมาดูท่านเจ้าคุณอุบาลีฯ

เสือโคร่งเข้ามาดูพระเดินจงกรม

ศิษย์รุ่นแรก ๆ

ธุดงควัตรที่ท่านนับถือเป็นแบบฉบับ

อุบายปราบความกลัวของพระกลัวผี

วัตรปฏิบัติในการอบรมศิษย์

ตอบปัญหาของชาวบ้าน

การอบรมสั่งสอนประชาชนและพระเณร

โปรดชาวเทพที่มาขอฟังธรรม

ช่วยชาวท่าแขกให้พ้นจากโรคระบาด

แผ่เมตตาใหญ่วันละ ๓ ครั้ง

6.   ข้อวัตรประจำองค์ท่านโดยเฉพาะในมัชฌิมวัย

พระเณรไม่เชื่อคำเตือนจนเกือบเกิดอันตราย

บำเพ็ญเพียรขั้นแตกหัก

บรรลุพระอรหัตตผล

ท้อใจที่จะเผยแพร่ธรรมที่บรรลุเพราะเห็นว่าละเอียดเกินวิสัยมนุษย์จะรู้เห็นตามได้

ทบทวนว่าเมื่อตนเองบรรลุได้ มนุษย์ผู้อื่นก็อาจมีวาสนาบรรลุได้เช่นกัน

ปฏิปทาในการแสดงธรรม

อัศจรรย์แห่งคืนที่บรรลุธรรม

แสดงธรรมโปรดคู่บารมีในภพก่อน

7.   พระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันต์เสด็จมาอนุโมทนา

เมื่อท่านเกิดความสงสัยในข้อวัตรปฏิบัติ พระพุทธเจ้าหรือพระสาวกมาแสดงให้ดู

กรรมที่หนีไม่พ้นของพระที่เป็นศิษย์รูปหนึ่ง

การปฏิบัติในเวลาบำเพ็ญเพื่อธรรมเบื้องสูง

ตัวอย่างนิมิตที่เคยปรากฏในจิตตภาวนา

ชาวเขาเข้าใจท่านผิด คิดว่าเป็นเสือเย็นแปลงกายมา

พระอาจารย์มั่นกับพระเถระที่เป็นศิษย์รูปหนึ่ง

ชาวเขามาขอคาถากันผีไล่ผี

การเตรียมจิตของท่านเพื่อรับแขกเทพ

การสงเคราะห์พวกเทพในแถบเชียงใหม่

8.   เทวดาประเทศเยอรมันมาขอฟังเทศน์ท่าน

การบำเพ็ญธรรมและการแสดงธรรมในช่วงเวลาที่อยู่เชียงใหม่

ขอผ่านทางกับช้างป่า

เรื่องของพระที่พูดคุยกับท่านแบบไร้สติจนถูกดุ

ท่านเจ้าคุณอุบาลีฯ และท่านพระอาจารย์มั่น ฯ สมัยเป็นฆราวาส

อุบายโต้ตอบของท่านเจ้าคุณอุบาลีฯ

9.   ท้าวสักกเทวราชบนสวรรค์มาเยี่ยมท่านเสมอ

โปรดวิญญาณสามเณรและหญิงที่เป็นห่วงพระเจดีย์ที่ยังสร้างไม่เสร็จ

นิมิตเห็นตอนมรณภาพจะมีพระหนุ่มสององค์รู้ธรรมตามท่าน

การเทศน์โปรดอนุเคราะห์จำพวกกายทิพย์ในภพภูมิต่าง ๆ

10.  ลูกศิษย์กับอาจารย์โต้นรกสวรรค์กัน

11.  ท่านพิจารณาเห็นถ้ำด้วยตาทิพย์

เตือนพระให้ระวังกิริยาเพราะเกรงเทวดาจะตำหนิ

พญานาคมิจฉาทิฏฐิคอยจ้องจับผิดในถ้ำเชียงดาว

12.  พระอรหันต์มานิพพานที่ถ้ำเชียงดาว ๓ องค์

เรื่องการ “นิพพาน”

อุบายแสดงธรรมในการรักษาไข้ภิกษุผู้เปนศิษย์

ท่านอาจารย์มั่นนับว่าเป็นอาจารย์ตัวอย่างได้

เจ้าคุณธรรมเจดีย์ มาอาราธนานิมนต์กลับอิสาน

ถามปัญหาเรื่องรักษาศีลข้อเดียว

13.  พระมหาเถระถามปัญหาท่านพระอาจารย์มั่น

ปัญหาที่อุบาสกชาวโคราชถาม

การอบรมพระเณรที่อุดรฯ

จำพรรษาที่วัดโนนนิเวศน์ จังหวัดอุดรธานี

จำพรรษาที่บ้านโคก

อุบายในการบำเพ็ญเพียร

วิธีฝึกทรมานต่าง ๆ ที่พระธุดงค์ท่านชอบทำ

การให้โอวาทวันทำอุโบสถและวันประชุมฟังธรรม

ในระหว่างนักปฏิบัติด้วยกันจะทราบภูมิของกันและกัน

เมื่อกลับมาอิสานก็มีผู้มาศึกษาธรรมกับท่านมากทั้งพระและฆราวาส

เมื่อป่วยต้องใช้ธรรมโอสถแทนยา

เรื่องพระที่มรณภาพในวัดหนองผือ

แนะนำศิษย์ที่เป็นไข้ป่าในการพิจารณาทุกขเวทนา

อนุเคราะห์ศิษย์ตามจริตของแต่ละท่าน

วัตรปฏิบัติที่วัดหนองผือ

ไม่ลดหย่อนในเรื่องวัตรปฏิบัติแม้ในยามชรา

ประโยชน์แห่งการถือธุดงควัตร

14.  ท่านพระอาจารย์มั่นเริ่มป่วย และเริ่มลาวัฏวนเป็นครั้งสุดท้าย

15.  ท่านเทศน์อัศจรรย์ครั้งสุดท้าย

แม้จะป่วยแต่ก็ไม่ทิ้งวัตรที่เคยปฏิบัติ

ออกจากวัดหนองผือ มุ่งสู่วัดบ้านภู่

ออกจากวัดบ้านภู่ไปสกลนคร

ช่วงเวลาที่ลาขันธ์

การจัดงานศพท่านพระอาจารย์

หลังงานถวายเพลิง เหล่าศิษย์กระจัดกระจาย

16.  อัฐิท่านพระอาจารย์มั่นกลายเป็นพระธาตุ

เหตุที่อัฐิกลายเป็นพระธาตุ

อัศจรรย์แห่งพระธาตุท่านพระอาจารย์มั่น

ให้พระลูกศิษย์รับแขกเทวดาแทน

แก้ปัญหาให้อุบาสิกาไม่ต้องไปเกิดในท้องหลานสาว

ให้พญานาคแสดงรอยให้ปรากฏเป็นหลักฐาน

รู้ว่าของที่ถวายไม่บริสุทธิ์

เรื่องพระอาจารย์ชอบฝ่าดงเสือ

พระอาจารย์ชอบพบเสือมาอารักขาเฝ้าปากถ้ำ

เทวดามาใส่บาตรพระอาจารย์ชอบ

หลังจากมรณภาพแล้วก็ยังมาสอนศิษย์ทางนิมิต

บทสรุป

17.  ปัญหา ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช

18.  อันเนื่องมาแต่ประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ

ม.ล. จิตติ นพวงศ์

คัดจากหนังสือพิมพ์ศรีสัปดาห์

ฉบับที่ ๑๐๗๕ วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๑๕

19.  ตอบปัญหาของท่านผู้ถามเกี่ยวกับพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ

โดย พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี

กลับสารบัญหลัก


เทศน์ของท่าน