#echo banner="" ประวัติ หลวงปู่มั่น ภูริทัตตมหาเถระ โดยพระอริยคุณาธาร (เส็ง ปุสฺโส) 2

ชีวประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร ๒

เรียบเรียงโดย

พระอริยคุณาธาร (เส็ง ปุสฺโส)

หนังสือสุทธิ แสดงสถานะเดิมของพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร
ปัจจุบันอยู่ในพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร
ที่วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร

หนังสือสุทธิ หน้า ๕
แสดงบันทึกข้อมูลในการอุปสมบท

หน้าปก หนังสือสุทธิ ท่านพระอาจารย์มั่นฯ

ลายมือพระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุโล)
ที่เขียนบันทึก วัน เดือน ปี และเวลามรณภาพ
ของท่านอาจารย์มั่น ในหนังสือสุทธิ

 

พระอริยกวี (อ่อน ธมฺมรกฺขิโต)
พระอุปัชฌายะของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร

พระครูสีทา ชยเสโน
วัดบูรพา จ.อุบลราชธานี
พระกรรมวาจาจารย์ของท่านพระอาจารย์มั่นฯ

พระครูประจักษ์อุบลคุณ (ญาณาสโย สุ้ย)
วัดศรีทอง จ.อุบลราชธานี
พระอนุสาวนาจารย์ของท่านพระอาจารย์มั่นฯ

อุโบสถหลังเดิมวัดศรีทอง (วัดศรีอุบลรัตนาราม)
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
เป็นสถานที่ที่ท่านพระอาจารย์มั่นฯ ได้อุปสมบท
เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๔๓๖

พระอุโบสถหลังใหม่ วัดศรีทอง
ก่อตั้ง พ.ศ. ๒๓๙๘ (หลังวัดสุปัฏนาราม ๒ ปี)
มี ญาท่านเทวธมฺมี (ม้าว) เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก
ภาพจาก guideubon.com

 

หน้าที่