#echo banner="" แม่ชี คุณหญิงขนิษฐา วิเชียรเจริญ 02

คลิกเมาส์ที่ใดก็ได้ในเฟรมนี้เพื่อเรียกเมนูด่วน

แม่ชีคุณหญิงกนิษฐา วิเชียรเจริญ

ผู้หญิง…..ผู้อุ้มชูผู้หญิง

คัดลอกจาก http://www.apsw-thailand.org/Kwprofile1.html

แม่ชีคุณหญิงกนิษฐา วิเชียรเจริญ เกิดเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๓ ในสกุลสามเสน ได้รับปริญญาธรรมศาสตร์บัณฑิต ในปีพ.. ๒๔๘๘ แล้วศึกษาต่อด้านความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศใน American University , Columbia University ณ ประเทศ สหรัฐอเมริกา และ Geneva University ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ประกอบกับเป็นผู้สนใจ งานด้านสังคมสงเคราะห์ จึงศึกษาเพิ่มเติมใน Howard University ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา แล้วเริ่มต้นทำงานที่กรมสหประชาชาติ กระทรวงต่างประเทศ ,องค์การ USOM (ปัจจุบันคือ UNAID) , บริษัทแสตนดาร์ดแวคคัมออยส์จำกัด (ปัจจุบันคือ ESSO) , องค์การส่งเสริม การท่องเที่ยว (ปัจจุบันคือ ททท.) ตามลำดับ

นอกจากงานประจำแล้ว ท่านยังได้ทำงานเพื่อสังคมอีกหลายตำแหน่ง โดยเฉพาะงานด้านสังคมสงเคราะห์และงานด้านศาสนา ด้วยการเป็นประธานกรรมการ / กรรมการที่ปรึกษา ให้แก่คณะทำงานและองค์การต่างๆ เช่น

นายกสมาคมสตรีนานาชาติแห่งประเทศไทย ,

นายกสมาคมสวัสดิการเด็กในประเทศไทย ,

คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ ,

คณะอนุกรรมาธิการกิจการเยาวชนรัฐสภา ,

คณะกรรมการประสานงานป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ,

คณะกรรมาการที่ปรึกษาสมาพันธ์ศาสนสัมพันธ์เพื่อสันติภาพแห่งประเทศไทย ,

นายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยฯ

ร่วมก่อตั้งสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ , ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และ มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยฯ ฯลฯ

จากประสบการณ์ชีวิตและทำงานของแม่ชีคุณหญิงกนิษฐา ทำให้ท่านมองเห็นการเลือกปฏิบัติ ต่อสตรีและความเหลื่อมล้ำระหว่างเพศอันนำไปสู่การริดรอนสิทธิส่วนบุคคล เอารัดเอาเปรียบ ผู้หญิงและเด็กในหลายลักษณะ เช่น ล่อลวง ข่มขืน ล่วงละเมิดทางเพศ บังคับให้ค้าประเวณี จนนำไปสู่ปัญหาท้องเมื่อไม่พร้อม บ้างก็ถูกทารุณกรรม ทอดทิ้ง ติดเชื้อ HIV/AIDS จากบุคคลในครอบครัว ฯลฯ

แม่ชีคุณหญิงกนิษฐาจึงตั้งปณิธานไว้ว่า นับจากนี้บทบาทของผู้หญิงในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองต้องเปลี่ยนแปลง ท่านจึงได้เริ่มงานส่งเสริมสถานภาพสตรีทางด้านกฎหมาย ด้านสังคมสงเคราะห์ และด้านศาสนาตามลำดับ

นอกจากจะส่งเสริมสถานภาพสตรีด้วยการรณรงค์ให้เกิดการทบทวน / แก้ไขกฎหมาย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้หญิงและเด็กแล้ว แม่ชี คุณหญิงกนิษฐายังเห็นว่าควรจะมีการให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้หญิง โครงการจัดตั้งบ้านพักฉุกเฉิน เพื่อเป็นที่พักพิงของผู้หญิงที่ประสบปัญหาเดือดร้อนจึงเริ่มต้นขึ้นที่บ้านท่าน ต่อมาเมื่อสถานที่คับแคบ เพราะมีผู้เดือดร้อนมาขอรับ ความช่วยเหลือเพิ่มขึ้น ท่านจึงได้หาที่ทำการใหม่ และจดทะเบียนเป็น สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บ้านพักฉุกเฉิน ได้เป็นที่พักพิงชั่วคราวของผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาครอบครัว ท้องเมื่อไม่พร้อม ติดเชื้อ HIV/AIDS ฯลฯ ประมาณวันละ ๑๕๐-๒๐๐ คน ทั้งนี้แต่ละคนจะได้รับการดูแลจากนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาตามหลัก สังคมสงเคราะห์

เมื่อมีบ้านพักฉุกเฉินเป็นที่พึ่งเพื่อบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้า แม่ชีคุณหญิงกนิษฐายังเห็นว่าการศึกษาเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนา คุณภาพชีวิตได้ ท่านจึงได้ตั้ง ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพสตรี ซึ่งเปิดการเรียนการสอนทางไกลสายสามัญในระดับชั้นมัธยมศึกษาและ เสริมหลักสูตรวิชาชีพ ให้แก่สมาชิกบ้านพักฉุกเฉินและผู้สนใจทั่วไป

เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม และสร้างการตระหนักรับรู้เกี่ยวกับมิติหญิงชาย แม่ชีคุณหญิงกนิษฐาจึงได้ร่วมกับคุณหญิงกนก สามเสน วิล และ ดร. สุธีรา วิจิจตรานนท์ ก่อตั้งสถาบันวิจัยบทบาท หญิงชายและการพัฒนา เพื่อดำเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ และรณรงค์ ในระดับนโยบายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของสตรีให้มีส่วนร่วม ใน กระบวนการตัดสินใจทุกระดับ อันจะนำไปสู่ความเสมอภาคระหว่าง หญิงชายในสังคม

นอกจากนี้ แม่ชีคุณหญิงกนิษฐายังเห็นว่าเยาวชนเป็นพลังสำคัญของชาติ ท่านจึงได้ก่อตั้งศูนย์เยาวชนดอนเมืองร่วมพัฒนาสังคมไทย เพื่อฝึก อบรมเยาวชนให้เป็นผู้นำ กล่อมเกลาให้มีทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะสม เคารพในความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ เท่าเทียมกัน อีกทั้ง ปลูกฝังจิตสำนึกให้รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม

แม้จะทำงานส่งเสริมสถานภาพสตรีมาแล้วหลายลักษณะทั้งด้านกฎหมายและงานสังคมสงเคราะห์ แต่แม่ชีคุณหญิงกนิษฐาก็ยังเห็นว่าผู้หญิงขาดโอกาสในการศึกษาธรรมอยู่มาก ท่านจึงได้ก่อตั้ง มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย วิทยาลัยการศึกษาพระพุทธศาสนาสำหรับสตรีแห่งแรกในประเทศ พร้อมเปิดโอกาสให้แม่ชีเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ

เผยแพร่ธรรมะ กล่อมเกลาจิตใจให้แก่ ประชาชนได้ใช้ธรรมะในชีวิตประจำวัน

ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเททำงานตลอด ๕๒ ปี ทำให้แม่ชีคุณหญิงกนิษฐาได้รับยกย่องอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ ว่าเป็นบุคคลที่อุทิศตนเพื่อสังคมอย่างแท้จริงดังจะเห็นได้จากการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุติยจุลจอมเกล้า , เป็น ๑ ใน ๑๐ คนที่ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นของโลก , เป็น ๑ ใน ๕ คนที่ได้รับรางวัล Sacred Souls Award , ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นในพระพุทธศาสนา , ได้รับโล่เกียรติคุณในฐานะบุคคลที่มีผลงานและบทบาทดีเด่นสาขาแก้ไขปัญหาโสเภณี อีกทั้งยังได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาพัฒนาสังคม) และปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

อ่าน สิ้นแม่ชีคุณหญิงกนิษฐา วิเชียรเจริญ
สิ้นประทีปส่องทางสตรีไร้ที่พึ่งพา