#echo banner="" สารบัญ เทศนาหลวงปู่แหวน

ประตูสู่ธรรม

หมวด : คำสอนอาจารย์
หลวงปู่แหวน


สารบัญ

กามกิเลส

เทศนาบางตอน

เจตนาคือตัวกรรม

คติธรรม

ธรรมโอวาท

ธรรมโอวาทของหลวงปู่

สุจิณฺโณรำลึก กัณฑ์ที่ ๑

สุจิณฺโณรำลึก กัณฑ์ที่ ๒

ปัจจุบันธรรม

ให้ตั้งสัจจะ

มรณานุสสติ

ตา หู จมูก เป็นเหตุ

กัมมัฏฐาน ๕ เป็นที่ตั้งของกาม

ปาติโมกขสังวร  วินัยทั้ง ๕

ใกล้ตาย จึงนึกถึงพระ

บทความพิเศษ

"แหวนทองเนื้อเก้า" ที่กลางใจ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

 

กลับสารบัญหลัก


ประวัติของท่าน