#echo banner="" สารบัญ เทศนาหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ (พันธ์ อินทผิว)

ประตูสู่ธรรม

หมวด : คำสอนอาจารย์
หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ
(พันธ์ อินทผิว)


สารบัญ

หนังสือคู่มือการทำความรู้สึกตัว

• คำนำ
 • การทำความรู้สึกตัว
 • การเดินทาง
 • อุปสรรคและการแก้ไข
 •
บทท้าย,คำเตือน,ภาคผนวก

หนังสือ ปกติ

• กุญแจดอกเอก

• เคล็ดลับของการปฏิบัติ

• เทคนิคของพระพุทธเจ้า

• ความตาย

• สมถกรรมฐาน-วิปัสสนากรรมฐาน

• การแก้อารมณ์

หนังสือการประจักษ์แจ้งสัจจะ

• คำนำในการพิมพ์

 • ทางเดินของชีวิต

 • สู่ความจริง

 • ถาม-ตอบปัญหาผู้ปฏิบัติธรรม

 • จากสายน้ำ สู่แม่น้ำใหญ่

 • การประจักษ์แจ้งสัจจะ

 • ข้าพเจ้าได้ทำมาแล้ว

 • ทุกคนคือพระ

คำสอนในวาระต่าง ๆ

• ให้เป็นบัณฑิตจริง ๆ

 • ต่ออายุพ่อแม่

 • สรุปหลักการปฏิบัติสั้นๆ

 • ทำพระนิพพานให้แจ้ง

 • นิพพาน

 • สงบแบบน้ำแข็ง

 • อารมณ์ของการเจริญสติด้วยวิธีเคลื่อนไหว

 • ชั่วอึดใจเดียว

 • ยกมือเข้า เอามือออก

 • คำสอนหลวงพ่อเทียน ณ. อริยภา

 • หลวงพ่อเทียนกับวัดสนามใน

• ธรรมะสำหรับผู้ไม่เคยปฏิบัติ

• ทางหลุดพ้นสำหรับทุกๆคน

กลับสารบัญหลัก


ประวัติของท่าน


 • วิธีปฏิบัติธรรม แนวทางการเจริญสติ แบบหลวงพ่อเทียน


การปฏิบัติธรรมในแนวหลวงพ่อเทียน

 • ประสบการณ์ปฏิบัติธรรม 1
โดย น.พ. กำพล พันธ์ชนะ

• ประสบการณ์ปฏิบัติธรรม 2
โดย น.พ. กำพล พันธ์ชนะ

 • ลดทุกข์ด้วยความรู้สึกตัว
โดย น.พ. กำพล พันธ์ชนะ

 • รูป ในขันธ์ 5

โดย น.พ. กำพล พันธ์ชนะ

 • มหัศจรรย์แห่งการเจริญสติ ภาค 2

โดย น.พ. กำพล พันธ์ชนะ

 • สดุดีหลวงพ่อเทียน
โดย อ..ระวี ภาวิไล

 • หลวงพ่อเทียนที่ผมไม่เคยพบ แต่รู้จัก
โดย น.พ.คงศักดิ์ ตันไพจิตร

 • สติ..กุญแจไขชีวิต

โดย น.พ.คงศักดิ์ ตันไพจิตร

 • ข้อสังเกตวิธีการเจริญสติตามแบบ หลวงพ่อ
โดย คุณยุทธ

 • การปฏิบัติธรรมตามแนวหลวงพ่อเทียน
ของ
อ. กำพล ทองบุญนุ่ม

• การเจริญสติภาวนาแนวการเคลื่อนไหว
โดย
หลวงพ่อพระมหาไหล โฆสโก

•  ปรารภธรรม ประตูใจ
โดย หลวงพ่อจรัล จรณสมฺปณฺโณ

• หลวงพ่อเทียนที่ข้าพเจ้ารู้จัก

โดย เขมานันทะ และ ดร.วัลลภ ปิยะมโนธรรม

• การภาวนาแบบเคลื่อนไหว

• เจริญสติภาวนาแนวการเคลื่อนไหว

โดย เขมานันทะ

•  ติดความสงบ จะแก้ไขอย่างไร

•  ปัญหาเรื่องการปฏิบัติ

•  คิดผิด ทำผิด

กลับสารบัญหลัก