#echo banner="" สารบัญ เทศนาหลวงพ่อพุธ

ประตูสู่ธรรม

หมวด : คำสอนอาจารย์
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


สารบัญ

  • การตามรู้จิต ตามรู้ความคิด

  • การทำสติรู้ที่จิต

  • การบริหารกิเลสด้วยความเป็นธรรม

  • การปฏิบัติสมาธิตามหลักธรรมชาติ

  • การรู้ธรรม เห็นธรรม

  • การเจริญพระพุทธคุณ

  • คัมภีร์ธรรม

  • จิตอรหันต์ – จิตปุถุชน

  • ฐานการภาวนา

  • ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม

  • ทวนความรู้สึก

  • ธรรมปฏิบัติเพื่อความสุขใจ

  • ธรรมะคือสัจจธรรมสากล

  • นิมิต

  • ปฏิปทาพระกัมมัฏฐาน

  • ฝึกสติเพื่อสมาธิ

  • พระผู้วิเศษ

  • พลังจิต พลังจักรวาล

  • ภาวนาปลุกจิตใต้สำนึก

  • ภาวนาหัดตาย

  • วิถีแห่งจิต

  • วิธีทำสมาธิตามแบบพระอาจารย์เสาร์

  • ศีล ๕ คืออุบายสร้างความรัก

  • สมถกรรมฐาน

  • สมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐาน

  • สมาธิเพื่อชีวิต

  • สะอาดแต่ไม่บริสุทธิ์

  • สัจธรรมประจำโลก

  • สัมมาทิฏฐิ

  • อานาปานสติกรรมฐาน

  • อุตริมนุสธรรม

  • อุบายวิธีดับไฟนรก

  • เข้าถึงความเป็นพุทธะแห่งจิต

  • เข้าถึงพระไตรลักษณ์

  • เจริญตามปฏิปทาของพระพุทธองค์

  • เรื่องของสมาธิ

  • เรื่องเกี่ยวกับอทินนาทาน

  • โอวาทพระบูรพาจารย์

  • ปัจฉิมเทศนา

  • ถาม ตอบ  เรื่อง สมาธิภาวนา

• เกร็ดธรรมจากหลวงพ่อพุธ ฐานิโย

• การพิจารณาธาตุววัฏฐาน

• มอบธรรม นำพร

• สมถะ วิปัสนากรรมฐาน

• กิเลสมาร

• การปฏิบัติสมาธิตามหลักธรรมชาติ

• การปฏิบัติธรรมสำหรับคฤหัสถ์

• สัมมาสมาธิ

• พิจารณาโลกตามความเป็นจริง

• ภิกษุ ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

กลับสารบัญหลัก


ประวัติของท่าน


Other Links: