#echo banner="" สารบัญ เทศนาหลวงพ่อชา

ประตูสู่ธรรม

หมวด : คำสอนอาจารย์

หลวงพ่อชา สุภัทโท


สารบัญ

  • ตามดูจิต

  • การทำจิตให้สงบ

  • การเดินทางเข้าถึงพุทธธรรม

  • แนวทางการปฏิบัติธรรม 1

  • นอกเหตุเหนือผล

  • อยู่เพื่ออะไร

  • รู้แจ้งโลก

  • ไม่มีอะไรได้ ไม่มีอะไรเสีย

  • การปล่อยวาง

  • จงอยู่กับปัจจุบัน

  • ขึ้นตรงต่อพระพุทธเจ้าองค์เดียว

  • จิตที่ตื่นรู้ เบิกบาน เป็นพุทธะ

  • ดวงตาเห็นธรรม

  • ตอบปัญหาธรรมแก่พระสงฆ์

  • ทางพ้นทุกข์

  • ตุจโฉโปฏฐิละ

  • ข้อควรระวัง

  • ทางสายกลาง (กุญแจภาวนา 4)

  • ที่พึ่งอันสูงสุด

  • น้ำไหลนิ่ง

  • บ้านที่แท้จริง

  • ปลาไม่เห็นน้ำ

  • ปัจฉิมกถา

  • สมมุติและวิมุตติ

  • ทำใจให้เป็นบุญ

  • สงบจิต ได้ปัญญา

  • กุญแจภาวนา

  • สมาธิภาวนา

  • สัมมาทิฐิที่เยือกเย็น

  • หลงสังขารเป็นทุกข์

  • ธรรมสนุกๆ จากหลวงพ่อชา

  • ยอดคำสอน

  • สัมมาปฏิปทา

  • การฝึกใจ

  • สัมมาสมาธิ

  • หลวงพ่อชากับการปฏิบัติในป่าช้า

  • รถของหลวงพ่อชา

  • สองหน้าของสัจจธรรม

  • เมื่อหลวงพ่อชา ตอบปัญหาพระเซ็น

  • ชาติหน้ามีจริงหรือ ?

  • ธรรมะเชิงอุปมาอุปมัย

  • ธรรมที่หยั่งรู้ยาก

  • ธรรมในวินัย - ทรงไว้ซึ่งข้อวัตร

  • ธรรมอุปมา

  • การฝึกสมาธิเจริญปัญญา

  • เรื่องของหลวงพ่อชา

  • กบเฒ่านั่งเฝ้ากอบัว

  • การสอนธรรมะของครูอาจารย์

  • ทำให้มันจบ

  • ธรรม สบายๆ ของหลวงปู่

  • บุญข้าวสลาก

  • เรื่องของเปรต

  • เห็นตามเป็นจริง

  • อยู่กับงูเห่า

  • วิสัชนาธรรม

  • ธรรมะเชิงอุปมาอุปมัย

  • เข้าวัดทำไม? เพื่ออะไร?

  • วิมุตติธรรม

  • สงบเพราะคิดถูก

  • เห็นธรรมดับทุกข์

  • นิวรณ์

  • น้ำท่วมใจ

  • กว่าจะเป็นสมณะ

  • คนถูกทิ้ง!

  • ความสงบ บ่อเกิดปัญญา

  • เครื่องอยู่ของบรรพชิต

  • ดี.......ให้พอดี!

  • ธรรมที่หยั่งรู้ยาก

  • ธุดงค์-ทุกข์ดง

  • เข้าสู่หลักธรรม

  • รู้เพื่อละ

  • ธรรมะมีอันเดียว

  • นักบวช-นักรบ

  • ปฏิบัติกันเถิด

  • พึงต่อสู้ความกลัว

  • เพียรละกามฉันทะ

  • ไม่แน่ คือ อนิจจัง

  • อ่านใจธรรมชาติ

  • เสียสละเพื่อธรรม

  • สนทนาธรรมกับคณาจารย์ที่ลอนดอน

  • คุยกับ อ.วิทยาลัยครูอุบลราชธานี

กลับสารบัญหลัก


ประวัติของท่าน