#echo banner="" หลวงปู่เจี๊ยะ...พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ริ้วห่อทอง 00

คลิกเมาส์ที่ใดก็ได้ในเฟรมนี้เพื่อเรียกเมนูด่วน

หลวงปู่เจี๊ยะ...พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ริ้วห่อทอง ๑

จาก หนังสือ ประวัติ พระครูสุทธิธรรมรังษี หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ริ้วห่อทอง

วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม อำเภอสามโคก จังหวัดประทุมธานี

ที่ระลึกเนื่องในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ

หน้าที่ ๑                  ๑๐ ๑๑ ๑๒  ๑๓  ๑๔  ๑๕  ๑๖  ๑๗  ๑๘  ๑๙  ๒๐  ๒๑  ๒๒  ๒๓  ๒๔  ๒๕

 

ความนำ

สิ่งที่ควรเข้าใจก่อนอ่าน

หนังสือ “หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ริ้วห่อทอง (ฉบับสมบูรณ์)” ที่จัดทำขึ้นเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพนี้ เค้าโครงมาจากต้นฉบับเดิมที่เคยจัดพิมพ์ในวาระฉลองวันเกิดครบรอบ ๘๖ ปีและยกยอดภูริทัตตเจดีย์เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ฉบับเดิมนั้นถือว่าเป็นต้นแบบที่สมบูรณ์เพราะองค์หลวงปู่ท่านได้เมตตาให้สัมภาษณ์จนสำเร็จมาเป็นรูปเล่ม แล้วได้นำเข้าไปกราบถวาย ท่านแสดงความเมตตาและยินดีเป็นที่ยิ่ง ถึงขนาดที่ว่า ท่านเซ็นรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรและปิดทองในหนังสือเล่มแรกให้ด้วย การจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงจึงไม่สมควร

แต่เนื่องด้วยในงานพระราชทานเพลิงศพ ซึ่งเป็นวาระสุดท้ายที่พิเศษจริง ๆ ทางคณะศิษย์จึงประชุมหารือ ณ วัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามในวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ เรื่องหนังสือที่จะแจกในงาน ในที่สุดจึงมีมติให้ย่อจากต้นฉบับเดิมและเพิ่มช่วงวาระสุดท้ายขององค์หลวงปู่ให้สมบูรณ์ขึ้น พร้อมทั้งมีมติให้จัดทำวีซีดี สารคดีของหลวงปู่เพิ่มอีก ๑ ชุดหนังสือและวีซีดีสารคดีนั้น คือ การรวมคำสอน ชีวิต ปฏิปทาและธรรมปฏิบัติของหลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท ที่เป็นทั้งศาสนา ปรัชญา และวิธีการครองชีวิตในเพศพรหมจรรย์ที่ท้าทายด้วยธรรมภายในอีกแบบหนึ่ง

ในหนังสือและสารคดีนี้มุ่งแสดงแต่ในขอบเขตที่ว่าหลวงปู่เจี๊ยะสอนว่าอย่างไร มีเนื้อหาอย่างไร ผลของการปฏิบัติแบบเอาชีวิตเข้าแลกปรากฏผลเช่นไร

ในเรื่องนี้เห็นว่ามีองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งที่ควรนำมาเป็นเรื่องวินิจฉัยด้วยคือความเป็นไปแห่งชีวิต และปฎิปทาของหลวงปู่เจี๊ยะ ซึ่งเป็นแหสิ่งที่มาแห่งคำสอน บุคลิกและสิ่งที่ท่านสอนศิษย์ให้กระทำ เพราะนั่นเป็นเครื่องช่วยบ่งบอกความประสงค์ที่แท้จริงของท่านได้ดีกว่าคำสอนที่เป็นพระธรรมเทศนาหรืออย่างน้อยก็เป็นเครื่องประกอบความเข้าใจให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

จากหลักฐานต่าง ๆ อันเป็นที่มาของประวัติท่าน ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุด การสั่งสอนของท่านมุ่งผลในทางปฏิบัติ ให้ทุกคนจัดการกับชีวิตที่เป็นอยู่จริง ๆ ในโลกที่วุ่นวายนี้ได้ถูกต้อง โดยการไม่ต้องกังวลแยแสในกระแสโลกยุคใหม่อะไรมากเกินไปนัก ด้วยการเริ่มต้นทำตั้งแต่บัดนี้ และจงทำชีวิตแบบที่ตนต้องการนั้นให้เกิดเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาแน่นอนในชีวิตปัจจุบันนี้ทีเดียว จนถึงขั้นมั่นใจในตัวเองโดยไม่ต้องกังวลห่วงใยโลกในภพหน้านั้นเลย

โดยหลักธรรมชาติแล้วทุกคนมีสิทธิและโอกาสที่จะเข้าถึงพระธรรมคำสอนเท่าเทียมกัน แม้ว่าความสามารถของคนจะต่างกัน แต่ความสามารถนั้นก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเพิ่มพูนสร้างให้ไพบูลย์ขึ้นได้ ตามวันเวลาและโอกาสที่มีอย่างดีที่สุด ดังที่หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโทท่านทำเป็นแบบอย่างให้ดูแล้วนั้น

หนังสือ “หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ริ้วห่อทอง (ฉบับสมบูรณ์)” แสดงถึงผลสำเร็จที่แท้จริงในทางธรรม ที่พระสงฆ์สาวกรูปหนึ่งได้พยายามปฏฺบัติ ตามคำสอนของบรมครูคือ พระศาสดาและครูบาจารย์คือท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ด้วยความจงรักภักดี กตัญญูกตเวทีโดยตระหนักในภาระหน้าที่รับผิดชอบของตน ที่จะต้องทุ่มกายเทใจขวนขวายพากเพียรเพื่อจุดหมายอันสูงสุดในทางธรรม เมื่อถึงจุดหมายแล้วจึงสมกับพุทธเจตนารมณ์ของพระบรมศาสดาที่ทรงแสดงไว้ว่า

“ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงจาริกไป เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ชนเป็นอันมาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลาย”

พระมหาเถระผู้ทรงคุณธรรม เป็นรัตตัญญู มีความรู้ภายในเชี่ยวชาญ แกล้วกล้าอาจหาญบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะเช่นนี้ จะไม่มีให้เห็นได้โดยง่ายอีกแล้ว

ปฏิปทาอันโลดโผน ทะลุทะลวง สมถะ สันโดษ ยินดีตามมาตามได้สมเพศสมณะ เป็นลักษณะพิเศษโดยเฉพาะอันเป็นอุปนิสัยเอกอุแต่บุพเพชาติ นับว่าเป็นมงคลอันสูงสุดและเป็นบุญวาสนาของผู้ที่ได้พบเห็นกราบไหว้พระสุปฏิปันโนดังเช่นในครั้งพุทธกาล ทำให้เกิดศรัทธาเชื่อมั่นเต็มหัวใจดังพุทธพจน์ที่ว่า “ตราบใดที่ยังมีบุคคลผู้ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติชอบยิ่ง ประพฤติตามธรรมอยู่ โลกจะไม่พึงว่างจากพระอรหันต์”

อนึ่งเมื่อมองหนังสือเล่มนี้หมดตลอดทั้งเล่ม จะเห็นภาพรวมเป็นอย่างเดียวกัน แต่ถ้าแบ่งจะแบ่งได้เป็น ๒ ภาค

ภาค ๑ แสดงเรื่อง ชีวิต ปฏิปทา ธรรมปฏิบัติในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่

ภาค ๒ แสดงเรื่องโดยมีนัยต่าง ๆ กัน หลังจากท่านละสังขารแล้ว โดยแสดงถึงพระคุณของท่านที่มีต่อเราและต่อโลก ฯลฯ

แต่โดยที่สุดแล้ว ก็เพื่อให้สาธุชนทั้งหลายได้หลักฐานค้นหาหนทางเพื่อพบสัจธรรม โดยเอาท่านเป็นแบบอย่างสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิตเพื่อถึงที่สุดแห่งทุกข์ดังเช่นพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกและหลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท ได้ดำเนินถึงที่สุดคืออุดมธรรมแล้วฯ

หน้าที่ ๑                  ๑๐ ๑๑ ๑๒  ๑๓  ๑๔  ๑๕  ๑๖  ๑๗  ๑๘  ๑๙  ๒๐  ๒๑  ๒๒  ๒๓  ๒๔  ๒๕