#echo banner="" คาถาและมนต์บางบทของ(หลวงพ่อเดิม) วัดหนองโพ

คลิกเมาส์ที่ใดก็ได้ในเฟรมนี้เพื่อเรียกเมนูด่วน

คาถาและมนต์บางบท

ของ

(หลวงพ่อเดิม) วัดหนองโพ

จากหนังสือ กิตติคุณหลวงพ่อเดิม

ธนิต อยู่โพธิ์ เรียบเรียง

พิมพ์ตามที่หลวงพ่อบอกให้จดไว้

๑. คาถาหายตัว

นะ ห้าม โม ปิด พุท มิดหัว

ทา ล้อมตัว ยะ ซ่อนหัว หายตัวบัดนี้

นะ จงงง โม จังงัง พุท กำบัง

ทา ละลาย ยะ สูญหาย อนัตตา สูญเปล่า ฯเะ

เสือมาก็ไม่กลัว ได้เชื่อแล้ว ได้พบเห็นมาแล้วด้วยตนเอง

๒. มหานิยม

โอม มะศรี มะศรี

ตัวกูนี้งาม คือ ฟ้า

หน้ากูขาว คือ ดอกบัว

หัวกูงาม คือ กงจักร

คนเห็นรัก โอมมะประสิทธิเม อิติ ฯ

ใช้เสกขี้ผึ้งสีปากและเสกผ้านุ่งผ้าห่ม

๓. หัวใจมนุษย์

มนุญฺญํ ฯ

กะกาชิวฺหา ฯ

ใช้ลงตะกรุดแล้วเสกด้วยคาถามหานิยม ๒

๔. คาถาอาพัดบุหรี่

ทุมฺโม สุโข โจวสํ อคฺคียํ

สรณํ คโต สรณํ คโต ฯ

ใช้อาพัดบุหรี่คงกระพันและเป็นเสน่ห์มหานิยม

. คาถานางกวัก

โอม มหาประสิทธิโชคอันอุดม

โอม ปู่เจ้าเขาเขียว มีลูกคนเดียวขื่อนางกวัก

ชายเห็นชายรัก หญิงเห็นหญิงรัก รู้จักทุกตำบล

คนรักทุกถ้วนหน้า พวกพาณิชชา กูไปค้าเมืองแมน

กูค้าหัวแหวนก็ได้แสนทะนาน

ค้าสารพัดก็ได้คล่องๆ กูค้าเงินก็ได้เต็มกล่อง

กูค้าทองก็ได้เต็มหาบ (เพี้ยง)

วันนี้สารพัด กูได้เต็มหาบมาเรือน

สามเดือนก็เป็นเศรษฐี สามปีสารพัดสำเร็จ

โอมปู่เจ้าเขาเขียว ประสิทธิ์ให้แก่กูคนเดียว

สวาหะ ฯ

ใช้เป็นมหานิยมทางค้าขายดีนักแล

๖. คาถาอุณหิสวิชัย

อุณฺหิสวิชโย โลเก อนุตฺตโร

สพฺพสตฺตหิ ยถายตํ ตฺวํ สิทฺธิเทวเต ปาเค

ยมราชาโน สิทฺธิชโย สิทฺธิอินฺโท

สิทฺธิมนุสฺสโล ปญฺญา มยฺหํ

สิริวฑฺฒโน สิริสุขํ สิริลาภํ

สิริอมรเณ มุตฺโต เปตกาลํ

มริโต เจตเสว อานุภาโว โหติ

นินฺทิโต กรุงปเทสํ

เทสสุตฺวา อายุ วฑฺฒตีติ

เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จขื้นไปโปรดพระพุทธมารดา

ใช้สวดมนต์กันสรรพภัยดีนัก

. คาถาพระเจ้าอมโลกหรีอปฐมกัปป์

นกาโร กุกฺกุสนฺโธ สิโรมชฺเฌ

โมกาโร โกนาคมโน ลลา ฐิเต

พุกาโร กสฺสโป พุทฺโธ จ ทฺวเนตฺเต

ทากาโร ศฺรีสากฺยมุนี โคตโม ยเทฺวกณฺเณ

ยกาโร อริยเมตฺไตฺรโย ชิวฺหา ฐิเต

ปญฺจ พุทฺธา นมามิหํ ฯ

ใช้เสกแป้ง เสกน้ำมัน น้ำมนต์ กันและไล่พวกผีพวกสาง

ลายมือเขียนอักษรขอม ของหลวงพ่อเดิม

 

คำอ่าน

สกฺกสฺส วชิราวูธํ เวสฺวณฺณสฺส สคทาวูธํ ยมฺมนสฺส เนยฺยนาวูธํ

อลวกสฺส ทุสาวูธํ นรายสฺส จกฺกราวูธํ ปญฺจอวุทฺธานํ เอเตสํ อานุภาเวน

ปญฺจอวุทฺธา พคฺคพคฺขาวิจุณฺณํ วิจุณฺณาโลมํมาเมน พุสฺสนฺติ คจฺฉ อมุมฺหิ

โอกาเส ติถาหิ ฯ

คำกรวดน้ำ (ของเก่า)

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ

 

อุปัชฌายา คุณุตตะรา

อาจะริยูปะการา จะ

 

มาตา ปิตา จะ ญาตะกา

 

 

(ปิยา มะมัง)

สุริโย จันทิมา ราชา

 

คุณะวันตา นะราปิจะ

พรหมะมารา จะ อินทา จะ

 

ตุโลกะปาลา จะ เทวะตา

ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ

 

มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ

สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ

 

ปุญญานิ ปะกะตานิ เม

สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ

 

ขิปปัง ปาเปถะ โวมะตัง ฯ

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ

 

อิมินา อุททิเสนะ จะ

ขิปปาหัง สุละเภ เจวะ

 

ตัณหุปาทานะเฉทะนัง

เย สันตาเน หีนา ธัมมา

 

ยาวะ นิพพานะโต มะมัง

นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ

 

ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว

อุชุจิตตัง สะติปัญญา

 

สัลเลโข วิรยัมหินา

มารา ละภันตุ โนกาสัง

 

กาตุญจะ วิริเยสุ เม ฯ

พุทโธ ทีปะวะโร นาโถ

 

ธัมโม นาโถ วะรุตตะโม

นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ

 

สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง

เตโสตตะมานุภาเวนะ

 

มาโรกาสัง ละภันตุ มา ฯ

 

คำแปล

ด้วยการทำบุญนี้ ขอให้พระอุปัชฌาย์ผู้มีพระคุณสูงสุด ขอให้อาจารย์ผู้มีอุปการะ ขอให้มารดาบิดาและญาติทั้งหลาย (ผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้า) ขอให้พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระราชา อีกทั้งท่านผู้มีพระคุณ ขอให้พระพรหมและหมู่มาร ทั้งพระอินทร์และท้าวโลกบาลทั้งสี่ กับเทวดาทั้งหลายด้วย ขอให้พระยม และมนุษย์ทั้งหลาย ที่รักใคร่เป็นมิตรสหาย ที่เป็นกลางๆ รวมทั้งพวกที่มีเวรต่อกันด้วย ขอให้บรรดาสัตว์ทั้งหลาย จงมีความสุขทั่วกัน และขอบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้ จงอำนวยความสุขทั้ง ๓ ประการ ขอให้ท่านทั้งหลายจงบรรลุอมตะนิพพานโดยเร็วเถิด

ด้วยการทำบุญนี้ และด้วยการอุทิศส่วนกุศลนี้ ขอให้ข้าพเจ้าได้บรรลุพระนิพพานซึ่งตัดขาด (กิเลส) ตัณหา และอุปาทาน โดยเร็วและโดยง่ายเถิด กว่าจะลุถึงนิพพาน บรรดาสิ่งเลวร้ายทั้งหลายเหล่าใด ที่มีอยู่ในสันดานของข้าพเจ้าขอให้บรรดาสิ่งเลวร้ายทั้งหลายเหล่านั้น จงสูญสิ้นไปทุก ๆ ขณะด้วยเถิด

ข้าพเจ้าไปเกิด ในภพใด ๆ ขอให้จิตใจซื่อตรง มีสติปัญญา มีความเพียรขัดเกลากิเลส และขอให้ศัตรูหมู่มารทั้งหลายจงอย่าได้มีโอกาสทำการรบกวน ในเวลาข้าพเจ้าทำความเพียรเลย

พระพุทธเจ้า ทรงเป็นนาถะที่พึ่งอันประเสริฐ พระธรรมเป็นที่พึ่งอันสูงสุด พระปัจเจกพุทธเจ้าก็เป็นที่พึ่งด้วย พระสงฆ์ก็เป็นที่พึ่งอันสูงสุด ของข้าพเจ้า ด้วยอานุภาพอันเยี่ยมยอดของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระปัจเจกพุทธเจ้าและพระสงฆ์ทั้งหลาย เหล่านั้น ขออย่าให้มารทั้งหลายได้โอกาสเลย.

คาถากรวดน้ำ

ของ

พระเจ้าจักรพรรดิ ติโลกวิชัย บรมโพธิสัตว์

ยัง กิญจิ กุสะลัง กัมมัง

 

กัตตัพพัง กิริยัง มะมะ

กาเยนะ วาจามะนะสา

 

ติทะเส สุคะตัง กะตัง

เย สัตตา สัญญิโน อัตถิ

 

เย จะ สัตตา อะสัญญิโน

กะตัง ปุญญะผะลัง มัยหัง

 

สัพเพ ภาคี ภะวันตุ เต

เย ตัง กะตัง สุวิทิตัง

 

ทินนัง ปุญญะผะลังมะยา

เย จะ ตัตถะ นะ ชานันติ

 

เทวา คันตะวา นิเวทะยุง

สัพเพ โลกัมหิ เย สัตตา

 

ชีวันตาหาระเหตุกา

มะนุญญัง โภชะนัง สัพเพ

 

ละภันตุ มะมะ เจตะสาฯ

คำแปลคาถากรวดน้ำ

พระเจ้าจักรพรรดิ ติโลกวิชัย

กรรมอันควรทำที่เป็นบุญกุศล ที่พึงทำด้วยกาย วาจา และใจ ใด ๆ ก็ตาม ที่เป็นกรรมไปดี คือสมควรไปเกิดในสุคติ ณ ชั้นไตรทศ คือสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ข้าพเจ้าได้ทำแล้ว

บรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่าใด ทั้งที่เป็นพวกมีสัญญา กล่าวคือ มนุษย์ เทวดา และพรหม ก็ดี ทั้งพวกที่ไม่มีสัญญา กล่าวคือพวกอสัญญีสัตว์ทั้งหลายก็ดี ขอสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น จงเป็นผู้มีส่วนในผลบุญ กล่าวคือ จงร่วมเสวยผลบุญที่ข้าพเจ้าทำไว้ด้วยกันทุกท่านเถิด

ขอสัตว์ทั้งหลายที่ได้ทราบดี ถึงผลบุญที่ข้าพเจ้าทำไว้ จงมีส่วนในผลบุญนั้นที่ข้าพเจ้าแผ่ไปให้ด้วยเถิด

อนึ่ง สัตว์ทั้งหลายนั้น บรรดาที่ไม่ทราบ ขอให้เทวดาทั้งหลายโปรดไปบอกให้ทราบด้วย

สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่าใดที่ดำรงชีวิตอยู่ในโลกโดยอาศัยอาหาร ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นจงได้โภชนาหารอันพึงใจ ตามเจตนาปณิธานของข้าพเจ้า ด้วยเทอญ.

คาถาบูชา หลวงพ่อเดิม

(วัดหนองโพ)

อิติอะระหัง สุขะโต พุทธสโร

หลวงพ่อเดิม นามะเต อาจาริโยเม

อายัสมา อาจาริโยเม ภันเตโหหิ

สวด ๑ จบ