#echo banner="" ประมวลภาพเกี่ยวกับ “หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล”

คลิกเมาส์ที่ใดก็ได้ในเฟรมนี้เพื่อเรียกเมนูด่วน

ประมวลภาพเกี่ยวกับ “หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล”

วัดป่าสันติกาวาส

ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี

คัดลอกมาจาก :: http://kamalo.50megs.com/

พระธาตุเจดีย์หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล “พระธาตุไตรรัตนกมโลเจติยานุสรณ์” ซึ่งออกแบบคล้ายๆ พระธาตุพนม

เพราะหลวงปู่ได้เอาพระธาตุพนมเป็นที่ตั้งจิตอธิษฐาน เพื่อความมั่นใจในการประพฤติพรหมจรรย์ ตั้งแต่ครั้งยังเป็นสามเณร

ด้านหน้าทางเข้า “พระธาตุไตรรัตนกมโลเจติยานุสรณ์”

บริเวณ “พระธาตุไตรรัตนกมโลเจติยานุสรณ์”

รูปหล่อเหมือนในท่ายืน ขนาดใหญ่กว่าองค์จริงของหลวงปู่บุญจันทร์ กมโล ประดิษฐานภายใน

“พระธาตุไตรรัตนกมโลเจติยานุสรณ์”

วัดป่าสันติกาวาส บ้านหนองตูม ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี

อัฐิ เกศา และทันตธาตุหลวงปู่บุญจันทร์ กมโล

บริขารหลวงปู่บุญจันทร์ กมโล

บริขารหลวงปู่บุญจันทร์ กมโล

ศาลานิยมสุวรรณสิทธิ์สามัคคีอุปถัมภ์ พ.ศ. 2521

วัดป่าสันติกาวาส จ.อุดรธานี

หอระฆัง วัดป่าสันติกาวาส จ.อุดรธานี

ทางจงกรมภายในวัดป่าสันติกาวาส จ.อุดรธานี

   

ภาพวาดภายใน “วัดป่าสันติกาวาส”

ภาพวาดหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีลมหาเถร กับ หลวงปู่บุญจันทร์

กมโล

ภาพวาดหลวงปู่มั่น ภูริทตฺตมหาเถร กับ หลวงปู่บุญจันทร์

กมโล

ภาพวาดหลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน กับ หลวงปู่บุญจันทร์

กมโล

ภาพวาดแสดงตอนที่หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล อาพาธหนัก

หลวงตามหาบัวมาเยี่ยม เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2538

แม้ว่าหลวงปู่บุญจันทร์อาพาธหนัก ลุกนั่งไม่ได้ แต่พอหลวงตามา

 ท่านก็ลุกขึ้นมานั่งพนมมือคุยกับหลวงตาด้วยความนอบน้อม

ทั้งๆ ที่หลวงตาก็กล่าวให้โอกาสว่า ไม่ต้องนั่งก็ได้เพราะไม่แข็งแรง

อันเป็นการแสดงถึงความเคารพในครูบาอาจารย์แม้แต่ยามเจ็บป่วย

ภาพวาดขณะที่หลวงตามหาบัวมาเยี่ยมหลวงปู่บุญจันทร์ กมโล ซึ่งกำลังนอนตะแคงขวาสีหไสยาสน์

ด้วยอาพาธหนัก แต่ยังไม่มรณภาพ และเมื่อท่านมาถึง ได้เปิดผ้าที่ชุบน้ำปิดศีรษะ (เพื่อให้ความเย็น) ดู

จากนั้นได้ถอยกลับไปนั่งเก้าอี้ ครั้นเมื่อหลวงตาได้เข้าเยี่ยมหลวงปู่บุญจันทร์ เพียงไม่ถึง 2 นาที

ลมหายใจของหลวงปู่บุญจันทร์ก็อ่อนลงๆ จนหยุดไป

ซึ่งหลวงตาได้ปรารภในภายหลังให้พระเณรที่คอยถวายนวดท่านฟังว่า

“ท่านบุญจันทร์คอยเรา พอเรามาถึงเข้าไปเยี่ยมก็ไปเลย”