#echo banner="" เรื่องเล่าเกี่ยวกับ ครูบาอภิชัยขาวปี โดยหลวงพ่อเล็ก สุธมฺมปญฺโญ

คลิกเมาส์ที่ใดก็ได้ในเฟรมนี้เพื่อเรียกเมนูด่วน

ถาวรวัตถุที่ครูบาขาวปีได้สร้าง

เพื่อศาสนประโยชน์ และสาธารณประโยชน์

จากหนังสือชีวประวัติสมัยสามห้อง ซึ่งครูบาขาวปีบันทึกไว้เมื่อ พ.ศ. 2496

โพสท์ในเวบ http:b.domaindlx.com/phanam/file/page14.htm

โดย ประดิษฐ์ รัตนพรหม เมื่อ 8 ก.พ. 2525

 

 

บัญชีรายชื่อสถานที่ที่ท่านได้สร้างระหว่างอายุ 24 - 35 ปี

1

กุฏิวัดบ้านหลวง ต.ป่าพลู กิ่ง อ.บ้านโฮ่ง ลำพูน

 

500.00 บาท

2

วิหารพระพุทธบาทสามยอด ต.ป่าพลู กิ่ง อ.บ้านโฮ่ง ลำพูน

 

1,500.00 บาท

3

ศาลาบาตร รอบวิหารวัดป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

 

1,901.00 บาท

4

เจดีย์ ดอยไก่แจ้ บ้านสันกำแพง ต.ป่าเทียง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

 

1,600.00 บาท

5

วิหารวัดมะกอก ต.หล่ายหิน อ.เกาะคา ลำปาง

 

300.00 บาท

6

พระเจดีย์และวิหารพร้อมกำแพงสี่ด้าน วัดสันทุ่งแฮ่ม ต.หล่ายหิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง

6,000.00 บาท

7

พระเจดีย์ ดอยน้อยนางแตน บ้านนางแตน อ.เกาะคา ลำปาง

 

500.00 บาท

8

วิหารวัดนากิ๋ม บ้านนากิ๋ม ต.แก้ว อ.เกาะคา ลำปาง

 

500.00 บาท

9

กำแพงวัดบ้านจอมปิง ต.นาแก้ว อ.เกาะคา ลำปาง

 

500.00 บาท

10

พระเจดีย์วัดสมยอง บ้านนาปราบ กิ่ง อ.สบปราบ จ.ลำปาง

 

800.00 บาท

11

พระเจดีย์ หลังดอยสบกึ้ด บ้านแม่กึ้ด ต.ทุ่งงามหลวง อ.เกาะดา ลำปาง

 

800.00 บาท

12

พระเจดีย์ ม่อนปงแพ่ง ต.ปงป่าป๋อ อ.เกาะดา จ.ลำปาง

 

300.00 บาท

 

บัญชีรายชื่อสถานที่ที่ท่านได้สร้างระหว่าง อายุ 35-42 ปี

 

1

พระเจดีย์พร้อมทั้งวิหาร ที่วัดพระนอน ต.มะกอก อ.ปากบ่อง จ.ลำพูน

 

2,500.00 บาท

2

วิหารพระบาทสามยอด ต.ป่าพลู กิ่ง อ.บ้านโฮ่ง ลำพูน

 

2,300.00 บาท

3

วิหารวัดลำปางกลางหล่ายตะวันออก อ.เกาะคา จ.ลำปาง

 

500.00 บาท

4

พระเจดีย์วัดนากลาง ต.นากลาง อ.เมืองตาก จ.ตาก

 

300.00 บาท

5

วิหารวัดแม่ระมาด กิ่ง อ.แม่ระมาด จ.ตาก

 

1,200.00 บาท

6

โรงเรียนแม่ระมาด กิ่ง อ.แม่ระมาด จ.ตาก

 

1,439.00 บาท

7

กุฏิวัดแม่สอดกลางทุ่ง อ.แม่สอด จ.ตาก

 

600.00 บาท

8

พระเจดีย์ 5 องค์ วิหาร 1 หลัง ในวัดมะละมะตี่ (เปียวดี) เขตพม่า

 

6,000.00   รูปี

9

พระเจดีย์แหล่งวะ ในเมืองกุกกิก เขตพม่า

 

500.00   รูปี

10

พระเจดีย์ บ้านแม่ต่าน อ.ท่าสองยาง จ.แม่ฮ่องสอน

 

300.00 บาท

 

บัญชีรายชื่อสถานที่ที่ท่านได้สร้างระหว่างอายุ 42-65 ปี

 

1

วิหารและกุฏิ วัดพระบาทตะเมาะ ต.ดอยเต่า อ.ฮอด เชียงใหม่

 

16,000.00 บาท

2

สะพานข้ามแม่น้ำฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

 

700.00 บาท

3

กุฏิและศาลาในวัดบ้านปาง ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน

 

2,400.00 บาท

4

เมรุและปราสาทกับหีบสำหรับใส่ศพของครูบาศรีวิชัย ในวัดบ้านปาง

พ.ศ. 2481

2,400.00 บาท

5

ถนนตั้งแต่ป่าพลูต่อกับบ้านโฮ่ง ยาว 4 ก.ม. ไม่สิ้นเงิน ตามแรงศรัทธาชาวบ้าน

 

6

กุฏิวัดห้วยทราย อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

 

1,700.00 บาท

7

สะพานข้ามร้อง ขึ้นมาตลาดวังลุง อ.ฮอด เชียงใหม่

 

1,700.00 บาท

8

กุฏิวัดฮอดหลวง อ.ฮอด เชียงใหม่

 

1,270.00 บาท

9

กำแพงวัดหนองอาบช้าง อ.จอมทอง เชียงใหม่

 

1,400.00 บาท

10

พระเจดีย์วัดสบเตี๊ยะ อ.จอมทอง เชียงใหม่

 

2,400.00 บาท

11

วิหารดอยแก้ว บ้านแม่กลาง อ.จอมทอง เชียงใหม่

 

10,100.00 บาท

12

วิหารวัดท่าจุมปี ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง เชียงใหม่

 

8,000.00 บาท

13

วัดป่าพลู กิ่ง อ.บ้านโฮ่ง ลำพูน

 

9,000.00 บาท

14

อนุสาวรีย์ ครูบาศรีวิชัย พร้อมกับซ่อมแซมวิหาร และก่อยอดธาตุวัดสวนดอก

40,039.00 บาท

15

ศาลาและโรงไฟ ในวัดหมื่นสาร อ.เมือง เชียงใหม่

 

2,700.00 บาท

16

ซื้อวิทยุถวายไว้เป็นทาน กับครูบาอินต๊ะ เจ้าอาวาสวัดหมื่นสาร อ.เมือง เชียงใหม่

1,600.00 บาท

17

พระพุทธรูป 3 องค์ ในวัดแม่ตืน อ.ลี้ ลำพูน

 

2,800.00 บาท

18

กุฏิวัดแม่เทย ต.แม่ตืน อ.ลี้ ลำพูน

 

1,500.00 บาท

19

อุโบสถวัดห้วยทราย อ.ฮอด เชียงใหม่

 

500.00 บาท

20

ร่วมซื้อที่ดินในเขตวัดบ้านแอ่น อ.ฮอด เชียงใหม่

 

200.00 บาท

21

วิหารวัดสารภี ต.ทุ่งพี้ ต.ทุ่งพี้ อ.สันป่าตอง เชียงใหม่

 

1,000.00 บาท

22

วิหารวัดหนองหมู หัวเวียง ลำพูน

 

1,000.00 บาท

23

อนุสาวรีย์ ครูบาศรีวิชัย ในวัดหมื่นสาร อ.เมือง เชียงใหม่

 

2,200.00 บาท

24

ร.ร.บ้านสามหลัง ต.สองแคว อ.จอมทอง เชียงใหม่

1 พ.ค. 2494

60,000.00 บาท

25

ร.ร.บ้านสบเตี๊ยะ อ.จอมทอง เชียงใหม่

1 ก.ค. 2494

40,272.50 บาท

26

ร.ร.บ้านล้อง อ.บ้านโฮ่ง ลำพูน

พ.ศ. 2494

69,074.00 บาท

27

ร.ร.บ้านห้วยน้ำดิบ ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง เชียงใหม่

10 ก.ย. 2495

73,191.00 บาท

28

ร.ร.บ้านหลวงศรีจอมทอง อ.จอมทอง เชียงใหม่

พ.ศ. 2495

175,039.15 บาท

29

ที่ว่าการ อ.จอมทอง เชียงใหม่

พ.ศ. 2495

 

30

ร.ร. บ้านท่าช้าง ต.หนองล่อง อ.ป่าซาง ลำพูน

12 พ.ย. 2495

125,105.90 บาท

31

ที่ว่าการอำเภอลี้ และบ้านพักนายอำเภอ

พ.ศ. 2495

 

32

ร.ร.บ้านวังแดง ต.ตะขิน อ.แม่แตง เชียงใหม่

8 มี.ค. 2496

 

33

อนามัยบ้านช่อแล ต.ช่อแล อ.แม่แตง เชียงใหม่

13 เม.ย. 2496

20,000.00 บาท

34

ร.ร.บ้านทุ่งหมากหมุ่ม ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง เชียงใหม่

15 ก.ค. 2496

43,677.40 บาท

35

ร.ร. บ้านป่าตาล ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง ลำพูน

พ.ศ. 2497

170,000.00 บาท

36

ร.ร.บ้านกลาง ทุ่งท่าลี่ ต.วังผาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

พ.ศ. 2497

157,113.75 บาท

37

ร.ร. บ้านทุ่งโป่ง ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง ลำพูน

2 ก.พ. 2497

280,552.60 บาท

38

ร.ร.บ้านดอยแช่ ต.ทากาศ อ.แม่ทา ลำพูน

25 พ.ย. 2497

57,968.70 บาท

39

ร.ร. บ้านไร่ดง ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง ลำพูน

พ.ศ. 2498

80,000.00 บาท

40

ร.ร. บานห้วยอ้อ ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

19 มี.ค. 2598

71,221.15 บาท

41

ร.ร.ปากเหมือง ต.ขัวมุง อ.สารภี เชียงใหม่

19 ก.พ. 2499

150,000.00 บาท

42

ร.ร.บ้านกวน ต.ป่าขามหลวง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่

3 ธ.ค. 2499

96,596.00 บาท

43

อนามัยบวกครก ต.หนองตอง อ.หางดง เชียงใหม่

1 มี.ค. 2499

12,530.00 บาท

44

ร.ร. บ้านน้ำเพอะพะ อ.บ้านโฮ่ง ลำพูน

16 มิ.ย. 2499

87,874.00 บาท

45

ร.ร. บ้านห้วยกาน อ.บ้านโฮ่ง ลำพูน

พ.ศ. 2499

150,000.00 บาท

46

ร.ร.บ้านข่วงเปา อ.จอมทอง เชียงใหม่

พ.ศ. 2500

100,000.00 บาท

47

ร.ร.บ้านดอยก้อม อ.บ้านโฮ่ง ลำพูน

1 ธ.ค. 2500

93,216.00 บาท

48

ร.ร. บ้านแม่ป๊อก ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน

12 มิ.ย. 2500

232,691.59 บาท

49

ร.ร. บ้านแม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน

3 ก.พ. 2500

260,000.00 บาท

50

ร.ร.บ้านแม่เทย อ.ลี้ ลำพูน

13 ต.ค. 2500

232,472.75 บาท

51

ร.ร.บ้านวังมน อ.ลี้ ลำพูน

พ.ศ. 2500

85,175.00 บาท

52

ร.ร.บ้านปางส้าน ต.ดงดำ อ.ลี้ ลำพูน

24 พ.ย. 2500

97,537.75 บาท

53

ร.ร.บ้านดอยเต่า กิ่ง อ.ดอยเต่า เชียงใหม่

พ.ศ.2500

161,568.50 บาท

54

ร.ร. บ้านร่องห้า ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง ลำพูน

13 ก.ย. 2501

7,715.85 บาท

55

ร.ร.บ้านป่าป๋วย อ.บ้านโฮ่ง ลำพูน

พ.ศ. 2501

131,750.00 บาท

56

ร.ร. บ้านไร่หลวง ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง ลำพูน

20 พ.ค. 2501

10,000.00 บาท

57

สร้างเสาไฟฟ้าเข้าบ้านไร่หลวง ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง ลำพูน

20 พ.ค. 2501

22,000.00 บาท

58

ร.ร.บ้านบวก ต.ดงดำ อ.ลี้ ลำพูน

11 ม.ค. 2501

60,000.00 บาท

59

ร.ร.บ้านเมืองกลาง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

10 ก.พ. 2501

85,327.00 บาท

60

อุโบสถวัดห้วยกาน กิ่ง อ.บ้านโฮ่ง

18 พ.ค. 2502

8,738,575.00 บาท

 

ต่อมาได้สร้าง ร.ร.บ้านบ่อหิน ต.ตลาดขวัญ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

 

 

61

ร.ร.บ้านเหล่าปงเสือ อ.ป่าซาง ลำพูน

พ.ศ. 2503

67,729.50 บาท

62

ร.ร.บ้านแม่อาวบวกกะตูย ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง ลำพูน

พ.ศ. 2503

67,729.50 บาท

63

สะพานข้ามน้ำแม่ทา บ้านท่ากอม่วง อ.ป่าซาง ลำพูน

พ.ศ.2503

87,000.00 บาท

64

ร.ร.บ้านป่าคา ต.ดงดำ อ.ลี้ ลำพูน

10 ม.ค. 2503

112,507.75 บาท

65

ร.ร. วัดนาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง

พ.ศ. 2505

259,726.00 บาท

66

ร.ร. บ้านนางแตน อ.เกาะคา จ.ลำปาง

25 ก.พ. 2506

190,499.50 บาท

67

วิหารบ่อนาฟ่อน ต.บ่อหลวง อ.ฮอด เชียงใหม่

6 ก.ค. 2511

164,518.00 บาท

68

ร.ร.บ้านศรีป้าน ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา ลำพูน

31 มี.ค. 2512

132,671.50 บาท

69

วิหารบ้านท่าต้นธงชัย ต.ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

พ.ศ. 2516

750,000.00 บาท

70

สถูปเจดีย์วัดสบปุง อ.เกาะคา ลำปาง

5 พ.ค. 2519

102,000.00 บาท

71

วิหารวัดสันทุ่งแฮ่ม ต.หล่ายหิน องเกาะคา ลำปาง

20 เม.ย. 2519

106,599.00 บาท

72

ป้อมตำรวจห้วยกาน อ.บ้านโฮ่ง ลำพูน

16 ส.ค. 2519

30,000.00 บาท

73

ถนนเข้าค่ายลูกเสือขาวบ้านวังหลวง ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง ระยะทาง 4 ก.ม.

15,000.00 บาท

74

อนุสาวรีย์เจ้ากาวิละ เชียงใหม่

 

40,000.00 บาท

75

กุฏิและกำแพงวัดบ้านทาดอยคำ ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน

 

 

76

โรงเรียนบ้านทาหมื่อข้าว ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน

 

 

77

บ่อบาดาลบ้านทาสันหลวง ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน

 

 

78

สะพานท่ากอม่วง อ.เมือง จ.ลำพูน

 

 

79

ถนนสายม่วงสามปี-นาทราบ อ.ลี้ จ.ลำพูน

 

 

80

วัดดงทุ่งปูน ต.สบเตี๊ย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

 

 

81

วิหารวัดแม่เตี๊ย ต.สบเตี๊ย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

 

 

82

วิหารวัดขะปวง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

 

 

83

วิหารวัดก๋องขาก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

 

 

84

วิหารวัดพระเจ้าแก้วดอนเต้า จังหวัดลำปาง

 

 

85

วิหารวัดป่าจี้ ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน

 

 

86

เจดีย์วัดแอ้ว อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน

 

 

87

วิหารวัดหัวขัว อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน

 

 

88

กุฏิวัดแม่รอบ อ.แม่ทา จ.ลำพูน

 

 

89

วัดนาเลี่ยง ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน (ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว)

 

 

90

เจดีย์และบันไดนาค วัดพระพุทธบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง

 

 

91

กุฏิวัดแม่ต๋ำ อ.เสริมงาม จ.ลำปาง (ถอนแล้ว)

 

 

92

เจดีย์จอมสวรรค์ ต.ดงคำ อ.ลี้ จ.ลำพูน

 

 

93

กุฏิหนองปู่ เหล่ามะนาว อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

 

 

94

กุฏิ-วิหาร พระธาตุเจดีย์ พระพุทธรูป วัดแม่เทย อ.ลี้ จ.ลำพูน

 

 

95

กุฏิ-วิหาร พระธาตุเจดีย์ วัดแม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน

 

 

96

เสาอินทขิลกลางเมือง (หลักเมืองเชียงใหม่) อ.เมือง จ.ลำพูน

 

 

ทั้งหมดนี้เป็นสถานที่ที่ท่านได้สร้างพร้อมบันทึกเอาไว้เสร็จ พร้อม ราคาค่าก่อสร้าง ซึ่งคัดเอามาจากหนังสือชีวประวัติสมัยสามห้อง ของท่าน ซึ่งท่านได้เขียนเอาไว้เมื่ออายุ 65 ปี ตรงกับ พ.ศ. 2496 ซึ่งข้าพเจ้าใช้เป็นคู่มือในการเรียบเรียงใหม่ ดังนั้น รายชื่อสถานที่เหล่านี้ ข้าพเจ้าจึงคัดลงตามสำนวนเขียนของท่าน

และเมื่อถึงบรรทัดนี้ ข้าพเจ้าก็คิดว่าสมควรที่จะจบเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิต และผลงานของท่านครูบาเจ้าอภิชัยขาวปีได้แล้ว แต่คุณงานความดีที่ท่านได้ทำเอาไว้ให้กับประเทศชาติ ในด้านต่าง ๆ นั้นคงไม่มีวันจบ กลับจะยิ่งยืนอยู่ต่อไปชั่วฟ้าดินสลาย ขอความเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่มีภัย จงมีแต่ท่านผู้อ่าน พร้อมกับประสบสุข และโชคตามสมควรแก่บารมีกุศลเทอญฯ

ประดิษฐ์ รัตนพรหม

8 ก.พ. 2525