#echo banner="" สารบัญนวโกวาท ฉบับประชาชน

ประตูสู่ธรรม

หมวด : พระธรรม


นวโกวาท

คำนำ

บัญชีเรื่อง

ธรรมวิภาค

ทุกะ หมวด ๒

ธรรมมีอุปการะมาก ๒

ธรรมเป็นโลกบาล ๒

ธรรมอันทำให้งาม ๒

บุคคลหาได้ยาก ๒

ติกะ หมวด ๓

รตนะ ๓

คุณรตนะ ๓

อาการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ๓

โอวาทของพระพุทธเจ้า ๓

ทุจริต ๓

สุจริต ๓

อกุศลมูล ๓

กุศลมูล ๓

สัปปุริสบัญญัติ ๓

อปัณณกปฏิปทา ๓

บุญกิริยาวัตถุ ๓

สามัญลักษณะ ๓

จตุกกะ หมวด ๔

วุฑฒิ ๔

จักร ๔

อคติ ๔

อันตรายของภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่ ๔

ปธาน ๔

อธิษฐานธรรม ๔

อิทธิบาท ๔

ควรทำความไม่ประมาทในที่ ๔ สถาน

ปาริสุทธิศีล ๔

อารักขกัมมัฏฐาน ๔

พรหมวิหาร ๔

สติปัฏฐาน ๔

ธาตุกัมมัฏฐาน ๔

อริยสัจ ๔

ปัญจกะ หมวด ๕

อนันตริยกรรม ๕

อภิณหปัจจเวกขณ์ ๕

เวสารัชชกรณธรรม ๕

องค์แห่งภิกษุใหม่ ๕

องค์แห่งธรรมกถึก ๕

ธัมมัสสวนานิสงส์ ๕

พละ ๕

นิวรณ์ ๕

ขันธ์ ๕

ฉักกะ หมวด ๖

คารวะ ๖

สาราณิยธรรม ๖

อายตนะภายใน ๖

อายตนะภายนอก ๖

วิญญาณ ๖

สัมผัส ๖

เวทนา ๖

ธาตุ ๖

สัตตกะ หมวด ๗

อปริหานิยธรรม ๗

อริยทรัพย์ ๗

สัปปุริสธรรม ๗

สัปปุริสธรรมอีก ๗

โพชฌงค์ ๗

อัฏฐกะ หมวด ๘

โลกธรรม ๘

ลักษณะตัดสินธรรมวินัย ๘

มรรคมีองค์ ๘

นวกะ หมวด ๙

มละ ๙

ทสกะ หมวด ๑๐

อกุศลกรรมบถ ๑๐

กุศลกรรมบถ ๑๐

บุญกิริยาวัตถุ ๑๐

ธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ๑๐

นาถกรณธรรม ๑๐

กถาวัตถุ ๑๐

อนุสสติ ๑๐

ปกิฌณกะ หมวดเบ็ดเตล็ด

อุปกิเลส ๑๖

โพธิปักขิยธรรม ๓๗

คิหิปฏิบัติ

จตุกกะ

กรรมกิเลส ๔

อบายมุข ๔

ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔

สัมปรายิกัตถประโยชน์ ๔

มิตตปฏิรูป ๔

คนปอกลอกมีลักษณะ ๔

คนดีแต่พูดมีลักษณะ ๔

คนหัวประจบมีลักษณะ ๔

คนชักชวนในทางฉิบหายมีลักษณะ ๔

มิตรแท้ ๔

มิตรมีอุปการะมีลักษณะ ๔

มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์มีลักษณะ ๔

มิตรแนะนำประโยชน์มีลักษณะ ๔

มิตรมีความรักใคร่มีลักษณะ ๔

สังคหวัตถุ ๔

สุขของคฤหัสถ์ ๔

ความปรารถนาที่ได้ด้วยยาก ๔

ธรรมเป็นเหตุให้สมหมาย ๔

ตระกูลจะตั้งอยู่นานไม่ได้เพราะสถาน ๔

ธรรมของฆราวาส ๔

ปัญจกะ

ประโยชน์เกิดแต่การถือโภคทรัพย์ ๕

ศีล ๕

มิจฉาวณิชชา ๕

สมบัติของอุบาสก ๕

ฉักกะ

ทิศ ๖

บุตรพึงบำรุงมารดาบิดาด้วยสถาน ๕

มารดาบิดาอนุเคราะห์บุตรด้วยสถาน ๕

ศิษย์พึงบำรุงอาจารย์ด้วยสถาน ๕

อาจารย์อนุเคราะห์ศิษย์ด้วยสถาน ๕

สามีพึงบำรุงภรรยาด้วยสถาน ๕

ภรรยาอนุเคราะห์สามีด้วยสถาน ๕

กุลบุตรพึงบำรุงมิตรด้วยสถาน ๕

มิตรอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยสถาน ๕

นายพึงบำรุงบ่าวด้วยสถาน ๕

บ่าวอนุเคราะห์นายด้วยสถาน ๕

กุลบุตรพึงบำรุงสมณพราหมณ์ด้วยสถาน ๕

สมณพราหมณ์อนุเคราะห์กุลบุตรด้วยสถาน ๖

อบายมุข ๖

ดื่มน้ำเมามีโทษ ๖

เที่ยวกลางคืนมีโทษ ๖

เที่ยวดูการเล่นมีโทษตามวัตถุที่ไปดู ๖

เล่นการพนันมีโทษ ๖

คบคนชั่วเป็นมิตรมีโทษตามบุคคลที่คบ ๖

เกียจคร้านการทำงานมีโทษ ๖

------------------

กลับสารบัญหลัก