#echo banner="" เทวตาปัญหาชาดก/

คลิกเมาส์ที่ใดก็ได้ในเฟรมนี้เพื่อเรียกเมนูด่วน

เทวตาปัญหาชาดก

ว่าด้วยปัญหาของเทวดา

ข้อปุจฉาของเทวดานี้ มีคำเริ่มต้นว่า หนฺติ หตฺเถหิ ปาเทหิ แปลว่า ประหารผู้อื่นด้วยมือและเท้า ดังนี้ จักมีแจ้งใน มหาอุมังคชาดก (มโหสถชาดก) แล

จบ เทวตาปัญหาชาดก

จบ จตุกกนิบาต