#echo banner="" พกชาดก/

คลิกเมาส์ที่ใดก็ได้ในเฟรมนี้เพื่อเรียกเมนูด่วน

พกชาดก

นกเจ้าเล่ห์

พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรง ปรารภภิกษุโกหกรูปหนึ่ง ตรัสธรรมเทศนานี้ ดังนี้

ความย่อมีอยู่ว่า พระศาสดาทรงเห็นภิกษุโกหกรูปหนึ่งซึ่งถูกนำตัวมาเฝ้า ตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้มิใช่โกหกในบัดนี้เท่านั้น แม้เมื่อก่อนก็โกหก แล้วทรงนำเรื่องอดีตมาตรัสเล่า

ในอดีตกาลครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสี พระโพธิสัตว์เป็นปลามีบริวารมากอาศัยอยู่ในสระแห่งหนึ่งในหิมวันตประเทศ ครั้งนั้นมีนกยางตัวหนึ่ง คิดว่าจักกินปลา จึงยืนก้มหัวกางปีกทำเชื่อง ๆ มองดูปลาในที่ใกล้สระ คอยดูปลาเหล่านั้นเผลอ ขณะนั้นพระโพธิสัตว์แวดล้อด้วยฝูงปลาเที่ยวหาเหยื่อกินไปถึงที่นั้น ฝูงปลาเห็นนกยางนั้นจึงกล่าวคาถาแรกว่า :

นกมีปีกตัวนี้ดีจริง หุบปีกทั้งสองไว้ ง่วงเหงาซบเซาอยู่

ลำดับนั้นพระโพธิสัตว์มองดูนกยางนั้น กล่าวคาถาที่ ๒ ว่า :

        เจ้าทั้งหลาย ไม่รู้จักกิริยาของมัน

พวกเจ้าไม่รู้จึงพากันสรรเสริญ

นกตัวนี้ไม่ได้คุ้มครองรักษาพวกเราดอก

เพราะเหตุนั้นนกตัวนี้จึงไม่เคลื่อนไหวเลย

เมื่อพระโพธิสัตว์กล่าวอย่างนี้ ฝูงปลาก็พ่นน้ำให้นกยางหนีไป

พระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้ว ทรงประชุมชาดกว่า นกยางในครั้งนั้นได้เป็นภิกษุโกหกในครั้งนี้ ส่วนพญาปลาคือ เราตถาคตนี้แล

จบ พกชาดก