#echo banner="" พุทธกิจ 45 พรรษา 1/

คลิกเมาส์ที่ใดก็ได้ในเฟรมนี้เพื่อเรียกเมนูด่วน

พุทธกิจ ๔๕ พรรษา

โพสท์ในกระทู้ลานธรรม มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ โดย เณรวัส [15 ก.ค. 2546 ]

พรรษาที่ ๑

จำพรรษา ที่อิสิปตนมฤคทายวัน

- โปรดปัญจวัคคีย์ สังฆรัตนะ เกิดขึ้นครั้งแรกในโลก

- โปรดพระยสะ และสหาย ๔๕ คน

ออกพรรษา

- ให้สาวก ๖๐ รูป มีอำนาจบวชกุลบุตร ได้โดยวิธีให้รับไตรสรณคมน์

- โปรดภัททวัคคีย์ ๓๐ รูป

- โปรดชฎิลสามพี่น้อง บวชเป็นเอหิภิกขุ ๑,๐๐๐ รูป แสดงอาทิตตปริยายสูตรสำเร็จพระอรหันต์หมด

- ไปราชคฤห์โปรดชาวเมืองและพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระโสดาบัน

- ถวายวัดเวฬุวันเป็นวัดแรก

- ให้สงฆ์สาวกรับอารามที่มีผู้ถวายได้

- พระอัญญาโกณฑัญญะบวชปุณณมันตานีบุตร (ลูกน้องสาว) บรรลุอรหันต์

- ได้ ๒ อัครสาวก อุปติสสะและโกลิตะบวชบรรลุเป็นพระอรหันต์

- บวชพระมหากัสสปะโดยรับโอวาท ๓ ข้อ

พรรษาที่ ๒

จำพรรษา ที่เวฬุวัน

ออกพรรษา เสด็จเมืองเวสาลี แคว้นวัชชี

- สอนพระอานนท์ให้สาธ ยายรัตนสูตร บรรเทาภัยของชาวเมือง

- พระอานนท์ฟังกถาวัตถุ ๑๐ ประการ (ของพระปุณณมันตาณีบุตร) เป็นพระโสดาบัน

พรรษาที่ ๓

จำพรรษา ที่เวฬุวัน

- ราชคฤหเศรษฐี ขอสร้างเสนาสนะถวายสงฆ์ เป็นที่พำนักถาวร

- อนุญาตเภสัช ๕ ชนิด และภัตฯ ประเภทต่างๆ

- อนุญาตการอุปสมบทโดยวิธีญัตติจตุตถกรรม

- พระสารีบุตรบวชให้ราธะพราหมณ์เป็นรูปแรก

- อนุญาตวันประชุมสงฆ์ และแสดงธรรมใน ๑๔ คํ่า ๑๕ คํ่า และ ๘ คํ่า ของข้างขึ้นและข้างแรม

พรรษาที่ ๔

จำพรรษา ที่เวฬุวัน

- โปรดหมอชีวกโกมารภัจจ์เป็นพระโสดาบัน

- ถวายชีวกอัมพวันอนุญาตผ้าไตรจีวร ๓ ผืน, ผ้าจีวร ๖ ชนิด

ออกพรรษา

- เทศน์โปรดพุทธบิดา สำเร็จพระอรหันต์และนิพพาน และจุดเพลิงพระบรมศพ

พรรษาที่ ๕

จำพรรษา ที่กูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน นอกเมืองเวสาลี

- พระนางประชาบดี ยอมรับคุรุธรรม ๘ ประการ บวชเป็นภิกษุณีองค์แรก แล้วสำเร็จเป็นพระอรหันต์

- พระนางยโสธราบวชในสำนักพระนางประชาบดีเถรี บรรลุเป็นพระอรหันต์

- นางรูปนันทา บวชตามหมู่ญาติ ทรงแสดงฤทธิ์โปรด สำเร็จเป็นพระอรหันต์

ออกพรรษา

- เสด็จไปภัททิยนคร แคว้นอังคะ โปรดเมณฑกะเศรษฐี ธนัญชัยเศรษฐี นางวิสาขาและหมู่ญาติ เป็นพระโสดาบัน

- ทรงอนุญาตโครสทั้ง ๕ ทรงอนุญาตนํ้าผลไม้ทุกชนิด (เว้นนํ้ากับเมล็ดนํ้าข้าวเปลือก) นํ้าใบไม้ทุกชนิด (เว้นนํ้าผักดอง) นํ้าดอกไม้ทุกชนิด (เว้นนํ้าดอกมะซาง) นํ้าอ้อยสด ทรงอนุญาตให้ฉันผักสดทุกชนิด และของขบฉันที่ทำด้วยแป้ง ให้ฉันผลไม้ได้ทุกชนิด

- แสดงมหาปเทส ๔ สิ่งที่ควรและไม่ควรสำหรับสงฆ์

พรรษาที่ ๖

จำพรรษา ที่ มกุลบรรพต แคว้นมคธ

- ห้ามพระภิกษุแสดงอิทธิปาฏิหาริย์

- ปรารภจะแสดงยมกปาฏิหาริย์เอง

ออกพรรษา

- เดียรถีย์สร้างสำนักหลังวัดเชตวัน พระเจ้าปเสนทิโกศล เปลี่ยนเป็นสร้างอารามสำหรับภิกษุณี เรียกราชการาม

- เพ็ญเดือน ๘ แสดงยมกปาฏิหาริย์ นอกเมืองสาวัตถี

พรรษาที่ ๗

จำพรรษา ที่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์

- แสดงพระอภิธรรมโปรดพุทธมารดาตลอดไตรมาสจนบรรลุเป็นพระโสดาบัน

- เรื่องอังกุรเทพบุตรและอินทกเทพบุตร

- ลงจากชั้นดาวดึงส์ ที่ประตูเมืองสังกัสสะ หลัง

ออกพรรษา

- เสด็จกรุงสาวัตถี

- ปรารภเรื่องนางปฏิปูชิกา ภรรยาของมาลาภารีเทพบุตร

- นางจิญจมาณวิกา ใส่ความพระพุทธเจ้า ถูกธรณีสูบลงอเวจีมหานรก

พรรษาที่ ๘

จำพรรษา ที่เภสกฬาวัน ภัคคชนบท

- บิดาของสิงคาลกมานพบวช บรรลุพระอรหันต์

ออกพรรษา

- บัญญัติสิกขาบทเรื่องการผิงไฟของภิกษุ

- โปรดมาคันทิยาพราหมณ์และภรรยา จนขอบวชทั้ง ๒ คนแล้วได้บรรลุเป็นพระอรหันต์

- นางมาคันทิยาผู้เป็นธิดาผูกจิตอาฆาตในพระศาสดา

- เศรษฐีโกสัมพี ๓ คนตามไปฟังธรรมที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีบรรลุเป็นพระโสดาบันและได้สร้าง โฆสิตาราม ปาวาริการาม และกุกกุฏาราม ถวายที่โกสัมพี

พรรษาที่ ๙

จำพรรษา ที่โกสัมพี

- เรื่องนางสามาวดี ได้เป็นมเหสีพระเจ้าอุเทน ถูกนางมาคันทิยาวางแผนเผาทั้งปราสาทจนตาย

ออกพรรษา

- สงฆ์ที่โฆสิตาราม โกสัมพี แตกความสามัคคี

พรรษาที่ ๑๐

จำพรรษา ที่รักขิตวัน (ป่าปาริเลยยกะ) อยู่ระหว่างกรุงโกสัมพีกับกรุงสาวัตถี

- ช้างปาริเลยยกะและวานรถวายอุปัฏฐากพระพุมธองค์

ออกพรรษา

- หมู่สงฆ์ชาวโกสัมพีมาขอขมาต่อพระองค์ ทำให้สังฆสามัคคี

พรรษาที่ ๑๑

จำพรรษา ที่หมู่บ้านพราหมณ์ เอกนาลา ใต้เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ

ออกพรรษา ไม่ปรากฏหลักฐาน

พรรษาที่ ๑๒

จำพรรษา ที่ควงไม้สะเดา เมืองเวรัญชา

- ทรงไม่อนุญาตให้มีการบัญญัติสิกขาบท

ออกพรรษา

- เรื่องเอรกปัตตนาคราช

- พระนางปชาบดีเถรี ทูลลานิพพาน ประชุมเพลิง

- การอุปสมบท ๘ วิธี