#echo banner="" สารบัญ พุทธประวัติ

ประตูสู่ธรรม

หมวด :พุทธประวัติ


• ศากยวงศ์

• ทูลเชิญสันดุสิตเทวราชโพธิสัตว์จุติ

  • ประสูติ

  • คำทำนายโหราจารย์

  • เจริญพระชันษา

  • อภิเษกสมรส

  • เสด็จออกบรรพชา

  • บำเพ็ญทุกกรกิริยา

  • พระสุบิน 5 ข้อ

  • ลอยถาดทอง

  • ตรัสรู้

  • เสวยวิมุติสุข

  • ปฐมเทศนา

  • ปัจฉิมวาจา

  • ปรินิพพาน

กลับสารบัญหลัก


  • โปรดยสกุลบุตร

  • โปรดอัคคิทัตปุโรหิต

  • โปรดอาฬวกยักษ์

  • โปรดช้างนาฬาคิรี

  • โปรดนางปฏาจารา

  • โปรดองคุลิมาล

  • นางจิญจมาณวิกา

  • โปรดพญามหาชมพูบดี

  • โปรดชฎิล ๓ พี่น้อง

  • โปรดพระเจ้าพิมพิสาร

  • อัครสาวกบรรพชา

  • ประทานอุปสมบทแก่พระมหากัสสปะ

ผู้ที่รับผลบุญเห็นทันตา

  • นายสุมนมาลาการ

   • พระนางมัลลิกาเทวี

  • พระนางโคปาลมาตาเทวี

  • นางสุปิยอุบาสิกา