#echo banner="" สารบัญ พุทธประวัติทัศนศึกษา

ประตูสู่ธรรม

หมวด :พุทธประวัติ


ศากยวงศ์

พระบรมโพธิสัตว์เจ้า

พระกุมารดำรัสอาภิสวาจา

    สหชาติที่บังเกิดร่วมกัน

อสิตะดาบสเข้าเฝ้าเยี่ยมและถวายพยากรณ์

โกณทัญญพราหมณ์ยกนิ้วมือเดียวพยากรณ์

    ถวายพระนาม

พระนางเจ้ามายาเสด็จทิวงคต

    พระกุมารเจริญอานาปานสติกัมมัฏฐาน

พระสิทธัตถะกุมารทอดพระเนตรเทวทูต

พระสิทธัตถะกุมารทรงสดับคุณ

    บทพระนิพพาน

พระสิทธัตถะกุมารเสด็จหนีออกบรรพชา

๑๐ ทรงตัดพระโมลีถือเพศบรรพชิต

      ที่ริมฝั่งแม่น้ำอโนมานที

๑๑ พระมหาบุรุษ

๑๒ โกณฑัญญะพราหมณ์ชวนเพื่อนออกบวช

๑๓ พระเจ้าพิมพิสารเข้าเฝ้าพระมหาบุรุษ

      ถวายราชสมบัติ

๑๔ พระมหาบุรุษเสด็จเข้าสำนักดาบส

      เริ่มทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยา

๑๕ ทรงอสัญญีภาพ

๑๖ ทรงระลึกถึงเสียงพิณ

๑๗ ทรงพระสุบิน ๕ ข้อ

๑๘ ทรงรับข้าวมธุปายาสของนางสุชาดา

๑๙ ทรงลอยถาดเสี่ยงพระบารมี

๒๐ ทรงชนะมาร

๒๑ ทรงตรัสรู้

๒๒ เสวยวิมุติสุข

๒๓ ร่มไม้มุจลินท์

๒๔ เทววาจิกอุปาสก

๒๕ ร่มไม้อชปาลนิโครธ

๒๖ เสด็จโปรดพระปัญจวัคคีย์

๒๗ ปฐมเทศนา

๒๘ ยสะกุลบุตรออกบวช

๒๙ ส่งพระสาวกประกาศพระศาสนา

๓๐ โปรดชฎิล ๓ พี่น้อง

๓๑ เสด็จพระนครราชคฤห์

๓๒ โปรดพระเจ้าพิมพิสารและราชบริพาร

๓๓ ทรงรับพระเวฬุวันเป็นสังฆาราม

๓๔ อุปดิสสะและโกลิตะออกบวช

๓๕ โปรดอัครสาวก

๓๖ เสด็จเมืองกบิลพัสดุ์

๓๗ โปรดพระพุทธบิดา

๓๘ โปรดพระนางพิมพาเทวี

๓๙ นันทกุมารออกบวช

๔๐ ราหุลบรรพชา

๔๑ ถวายพระเชตวันวิหาร

๔๒ ศากยะราช ๖ พระองค์ออกบวช

๔๓ พระเจ้าอชาตศัตรูปลงพระชนม์พระบิดา

๔๔ พระเทวทัตทำสังฆเภท

๔๕ พระเทวทัตถูกธรณีสูบ

๔๖ พระพุทธบิดาเสด็จพระนิพพาน

๔๗ พระนางประชาบดีโคตมีออกบวช

๔๘ ยมกปฏิหาริย์

๔๙ โปรดพุทธมารดา

๕๐ เสด็จลงจากดาวดึงส์

๕๑ โลกวิวรณะปาฏิหาริย์

๕๒ ลำดับพรรษายุกาล

๕๓ พระอัครสาวกปรินิพพาน

๕๔ ทรงปรารภชราธรรม

๕๕ ทรงทำนิมิตโอภาส

๕๖ ทรงปลงอายุสังขาร

๕๗ บิณฑบาตครั้งสุดท้าย

๕๘ ทรงขอน้ำเสวย

๕๙ ผิวกายของพระพุทธเจ้าผ่องใสยิ่งใน ๒ เวลา

๖๐ ผลแห่งบิณฑบาตทาน

๖๑ อนุฏฐานไสยา

๖๒ ทรงปรารภสักการบูชา

๖๓ ทรงแสดงสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล

๖๔ วิธีปฏิบัติในพระพุทธสรีระ

๖๕ ถูปารหบุคคล

๖๖ ประทานโอวาทแก่พระอานนท์

๖๗ ตรัสสรรเสริญพระอานนท์

๖๘ ตรัสเรื่องเมืองกุสินารา

๖๙ โปรดให้แจ้งข่าวปรินิพพานแก่พวก

      มัลลกษัตริย์

๗๐ โปรดสุภัททปริพาชก

๗๑ โปรดให้ลงพรหมทัณฑ์พระฉันนะ

๗๒ ประทานโอวาท

๗๓ ปัจฉิมโอวาท

๗๔ นิพพาน

๗๕ พระสรีระศพไม่เคลื่อนจากที่

๗๖ นางมัลลิกาถวายเครื่องมหาลดาประสาธน์

๗๗ ถวายพระเพลิงแต่เพลิงไม่ติด

๗๘ ดอกมณฑาตก

๗๙ ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระศพ

๘๐ แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ

๘๑ ท้าวสักกะอัญเชิญพระทักษิณทาฐธาตุ

      ไปเทวโลก

๘๒ พระสถูปเจดีย์สถาน

กลับสารบัญหลัก